Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia
1. Prevádzkovateľ osobných údajov podľa článku 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov údaje (ďalej len „GDPR“) je Golden lotus sro IČO: 24798037. Steuernummer: CZ24798037
so sídlom: Spálená 113/57, Nové Město – Praha 1
2. Kontaktné údaje správcu sú
Adresa: Vodičkova 39, Praha 1
E-mail: info@susu.cz
Telefónne číslo: +420 702489999
3. Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú je možné identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na konkrétny identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viac konkrétnych fyzických, fyziologických, genetických, duševných , ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov. Kontaktné údaje komisára sú:
II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov
1. Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe splnenia vašej objednávky.
2. Správca spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
III. Právny dôvod a účel spracúvania osobných údajov
1. Právnym dôvodom spracúvania osobných údajov je
• plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. B) GDPR,
• oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných správ a spravodajov) podľa článku 6 ods. 1 písm. A) f) GDPR,
• Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a spravodajov) podľa článku 6 ods. 1 písm. A) GDPR v súvislosti s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. ., o určitých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nebol objednaný žiadny tovar alebo služby.
2. Účelom spracúvania osobných údajov je
• vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju plniť,
• zasielanie obchodných správ a iné marketingové aktivity.
3. Neexistuje žiadne / individuálne automatické rozhodovanie zo strany správcu v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste dali výslovný súhlas.
IV. Obdobie uchovávania údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
• na čas nevyhnutný na uplatnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatnenie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
• až do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, nie dlhšie ako …. rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
• podieľa sa na dodávke tovaru / službách / vykonávaní platieb na základe zmluvy,
• poskytovanie služieb prevádzky e-shopu (Shoptet) a ďalších služieb súvisiacich s prevádzkou e-shopu,
• poskytovanie marketingových služieb.
2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje do tretej krajiny (krajina mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb a cloudových služieb.
VI. Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
• právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
• právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo obmedzenia spracúvania podľa článku 18 GDPR.
• právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
• právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a
• právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v článku III týchto podmienok.
2. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky bezpečnosti osobných údajov
1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky príslušné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie úložísk údajov a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …
3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. Súhlasíte s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom online formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky meniť. Nová verzia týchto obchodných podmienok bude zverejnená na ich webovej stránke a zároveň vám bude zaslaná nová verzia týchto obchodných podmienok na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.