ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

I Các điều khoản cơ bản

 1. Các điều kiện kinh doanh được ban hành theo § 1751 et seq. Đạo luật số 89/2012 Coll., Bộ luật Dân sự

Sen vàng s.r.o

ID công ty: 24798037

Mã số thuế: CZ24798037

Văn phòng đăng ký: Spálená 113/57, Nové Město – Praha 1

Đăng ký tại Tòa án thành phố ở Praha, Mục C 175646, phụ trang MSPH

Thông tin liên lạc:

Email: info@susu.cz

Số điện thoại: +420 702489999

Website:https://susu.cz

(Được gọi là “Người bán”)

 1. Các điều khoản và điều kiện bao gồm các quyền và nghĩa vụ chung của người bán và cá nhân hay một đơn vị tham gia hợp đồng mua bán với tư cách là người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp của mình (sau đây gọi là “người mua”) thông qua giao diện web trên trang web có sẵn tại www .susu.cz (sau đây gọi là “cửa hàng trực tuyến”).
 2. Các quy định của điều kiện kinh doanh là một phần không thể tách rời của hợp đồng mua bán. Các điều khoản sai lệch trong hợp đồng mua bán được ưu tiên hơn các quy định của các điều khoản và điều kiện này.
 3. Các điều khoản và điều kiện và hợp đồng mua bán được ký kết bằng tiếng Séc.

II Thông tin về hàng hóa và giá cả

 1. Thông tin về sản phẩm, bao gồm giá của từng sản phẩm và các thuộc tính chính của chúng được đưa ra cho từng sản phẩm trong danh mục cửa hàng trực tuyến. Giá của từng sản phẩm được công bố bao gồm thuế giá trị gia tăng, tất cả các khoản phí và chi phí liên quan cho việc trả lại sản phẩm, nếu sản phẩm không thể được trả lại bằng đường bưu điện thông thường. Giá của sản phẩm vẫn có giá trị miễn là chúng được hiển thị trong cửa hàng trực tuyến. Quy định này không loại trừ việc giao kết hợp đồng mua bán theo các điều kiện đã thỏa thuận riêng.
 2. Tất cả thông tin sản phẩm được đặt trong danh mục cửa hàng trực tuyến đều mang tính chất cung cấp thông tin và người bán không có nghĩa vụ phải ký kết thỏa thuận mua bán liên quan đến những sản phẩm hàng hóa này.
 3. Thông tin chi phí liên quan đến việc đóng gói và giao hàng được công bố trên cửa hàng trực tuyến. Thông tin về chi phí về việc đóng gói và giao hàng được liệt kê trong cửa hàng trực tuyến chỉ có giá trị trong trường hợp hàng hóa được giao trong lãnh thổ Cộng hòa Séc.
 4. Mọi khoản chiết khấu trên giá mua của hàng hoá không được kết hợp với nhau, trừ khi người bán có thoả thuận khác với người mua.

III. Đặt hàng và ký kết hợp đồng mua bán

 1. Các chi phí phát sinh của người mua trong việc sử dụng các phương tiện liên lạc từ xa liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua bán (chi phí kết nối internet, chi phí gọi điện thoại) do người mua tự chịu.
 2. Người mua đặt hàng theo các cách sau:

-thông qua tài khoản khách hàng của mình, nếu trước đó đã đăng ký trong cửa hàng trực tuyến,

-bằng cách điền vào mẫu đơn đặt hàng mà không cần đăng ký.

 1. Khi đặt hàng, người mua chọn hàng hóa, số lượng hàng hóa, phương thức thanh toán và giao hàng.
 2. Trước khi gửi đơn hàng, người mua được phép kiểm tra và thay đổi dữ liệu mình đã nhập trong đơn hàng. Người mua gửi đơn hàng cho người bán bằng cách nhấp vào nút Gửi đơn hàng. Dữ liệu được liệt kê theo thứ tự mà người bán cho là chính xác. Điều kiện để có hiệu lực của đơn đặt hàng là hoàn thành tất cả các thông tin bắt buộc trong đơn đặt hàng và xác nhận từ người mua rằng anh ta đã đọc các điều khoản và điều kiện này.
 3. Ngay sau khi nhận được đơn hàng, người bán sẽ gửi cho người mua thông báo xác nhận đã nhận đơn hàng đến địa chỉ email mà người mua đã nhập khi đặt hàng. Xác nhận này là tự động và không được coi là một hợp đồng. Kèm theo xác nhận là các điều kiện kinh doanh hiện tại của người bán. Hợp đồng mua bán chỉ được giao kết sau khi người bán chấp nhận đơn đặt hàng. Thông báo đã nhận được đơn hàng được chuyển đến địa chỉ email của người mua.
 4. Trong trường hợp người bán không thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào được chỉ định trong đơn đặt hàng, người bán sẽ gửi đề nghị đã sửa đổi đến địa chỉ email của người mua. Đề nghị sửa đổi được coi là một bản dự thảo mới của hợp đồng mua bán và trong trường hợp này, hợp đồng mua bán được ký kết bằng xác nhận của người mua về việc chấp nhận đề nghị này của người bán tới địa chỉ email của họ được chỉ định trong các điều khoản và điều kiện này.
 5. Tất cả các đơn đặt hàng được chấp nhận bởi người bán đều có giá trị ràng buộc. Người mua có thể hủy đơn hàng cho đến khi người mua nhận được thông báo xác nhận đơn hàng của người bán. Người mua có thể hủy đơn hàng qua điện thoại đến số điện thoại hoặc email của người bán được chỉ định trong các điều khoản và điều kiện này.
 6. Trong trường hợp có lỗi kỹ thuật rõ ràng từ phía người bán khi nêu giá hàng hóa trong cửa hàng trực tuyến hoặc trong quá trình đặt hàng, người bán không có nghĩa vụ giao hàng cho người mua với mức giá rõ ràng không chính xác này, ngay cả khi người mua đã được gửi một xác nhận tự động đã nhận. theo các điều khoản và điều kiện này. Người bán phải thông báo sớm nhất cho người mua về lỗi kỹ thuật và gửi email đề nghị đã sửa đổi cho người mua. Trong trường hợp này đề nghị sửa đổi được coi là dự thảo mới của hợp đồng mua bán , hợp đồng mua bán được thực hiện khi có xác nhận chấp nhận của người mua gửi đến địa chỉ email của người bán.

VI Tài khoản của khách hàng

 1. Dựa trên đăng ký của người mua được thực hiện trong cửa hàng trực tuyến, người mua có thể truy cập tài khoản khách hàng của mình. Người mua có thể đặt hàng từ tài khoản khách hàng của mình. Người mua cũng có thể đặt hàng mà không cần đăng ký.
 2. Khi đăng ký trong tài khoản của khách hàng và khi đặt hàng, người mua có nghĩa vụ khai báo tất cả các dữ liệu một cách chính xác và trung thực. Người mua có nghĩa vụ cập nhật dữ liệu được chỉ định trong tài khoản người dùng trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào. Dữ liệu do người mua cung cấp trong tài khoản khách hàng và khi đặt mua hàng được người bán coi là chính xác.
 3. Quyền truy cập vào tài khoản của khách hàng được bảo mật bằng tên người dùng và mật khẩu. Người mua có nghĩa vụ giữ bí mật về thông tin để truy cập vào tài khoản khách hàng của mình. Người bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi lạm dụng tài khoản của khách hàng bởi các bên thứ ba.
 4. Người mua không có quyền cho phép bên thứ ba sử dụng tài khoản khách hàng.
 5. Người bán có thể hủy tài khoản người dùng, đặc biệt nếu người mua không còn sử dụng tài khoản người dùng của mình hoặc nếu người mua vi phạm nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận mua hàng hoặc các điều khoản và điều kiện này.
 6. Người mua thừa nhận rằng tài khoản người dùng có thể không khả dụng suốt ngày đêm, đặc biệt là đối với việc bảo trì cần thiết thiết bị phần cứng và phần mềm của người bán, hoặc bảo trì cần thiết phần cứng và phần mềm của bên thứ ba.

V Điều khoản thanh toán và giao nhận hàng hóa

 1. Giá hàng hoá và mọi chi phí liên quan đến việc giao hàng hoá theo thoả thuận mua bán, người mua có thể thanh toán theo các cách sau:

-chuyển khoản không dùng tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của người bán số 2801892212/2010, được lưu giữ tại Česká spořitelna,

-thẻ thanh toán không dùng tiền mặt,

-chuyển khoản không dùng tiền mặt vào tài khoản của người bán thông qua cổng thanh toán Gopay,

-tiền mặt khi giao hàng,

-bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ tín dụng để thu tiền cá nhân tại cơ sở,

-bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ tín dụng khi nhận hàng của cá nhân

 1. Cùng với giá mua, người mua có nghĩa vụ hoàn trả cho người bán các chi phí liên quan đến việc đóng gói và giao hàng với số lượng đã thỏa thuận. Trừ khi có quy định khác dưới đây một cách rõ ràng, giá mua cũng bao gồm các chi phí liên quan đến việc giao hàng.
 2. Đối với trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, người mua thanh toán khi nhận hàng. Đối với trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt, người mua thanh toán trong vòng 5 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng mua bán.
 3. Trong trường hợp thanh toán qua cổng thanh toán, người mua thực hiện theo hướng dẫn của nhà cung cấp thanh toán điện tử có liên quan. [S16]
 4. Trong trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt, nghĩa vụ thanh toán của người mua được thực hiện khi số tiền liên quan được ghi có vào tài khoản ngân hàng của người bán.
 5. Người bán không yêu cầu bất kỳ khoản thanh toán trước hoặc thanh toán tương tự nào khác từ người mua. Không phải đặt cọc thanh toán tiền hàng trước khi mua hàng.
 6. Theo Đạo luật về Đăng ký Bán hàng, người bán có nghĩa vụ xuất biên lai cho người mua. Đồng thời, có nghĩa vụ đăng ký doanh thu nhận được với cơ quan quản lý thuế qua mạng và trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, chậm nhất là 48 giờ.
 7. Hàng hóa được giao cho người mua:

-đến địa chỉ do người mua đơn đặt hàng chỉ định

-bằng một phiếu gửi hàng đến địa chỉ của trạm dịch vụ do người mua chỉ định,

-thông tin địa chỉ cá nhân đã đăng ký thông báo tại cơ sở của người bán

 1. Việc lựa chọn phương thức giao hàng được thực hiện trong quá trình đặt hàng.
 2. Chi phí giao hàng, tùy thuộc vào phương thức gửi và nhận hàng, được quy định trong đơn đặt hàng của người mua và trong xác nhận đơn đặt hàng của người bán. Trong trường hợp phương thức vận tải được ký hợp đồng trên cơ sở yêu cầu đặc biệt của người mua, người mua chịu rủi ro và bất kỳ chi phí bổ sung nào liên quan đến phương thức vận tải này.
 3. Nếu theo hợp đồng mua bán, người bán có nghĩa vụ giao hàng đến địa điểm do người mua chỉ định trong đơn đặt hàng thì người mua có nghĩa vụ nghiệm thu hàng hóa khi giao hàng. Trong trường hợp vì lý do người mua cần phải giao hàng nhiều lần hoặc theo cách khác so với quy định trong đơn đặt hàng, thì người mua có nghĩa vụ thanh toán các chi phí liên quan đến việc giao hàng nhiều lần, tương ứng. chi phí liên quan đến một phương thức giao hàng khác.
 4. Khi nhận hàng từ người vận chuyển, người mua có nghĩa vụ kiểm tra tình trạng nguyên vẹn của bao bì hàng hóa, trường hợp có lỗi, hỏng phải thông báo ngay cho người vận chuyển. Trong trường hợp phát hiện vi phạm về bao bì cho thấy việc nhập trái phép vào lô hàng, người mua không phải nhận lô hàng từ người vận chuyển.
 5. Người bán sẽ xuất chứng từ thuế – hóa đơn cho người mua. Chứng từ thuế được gửi đến địa chỉ email của người mua. / Chứng từ thuế được đính kèm với hàng hóa được giao.
 6. Người mua có được quyền sở hữu hàng hóa bằng cách trả toàn bộ giá mua hàng hóa, bao gồm cả chi phí giao hàng, nhưng trước hết bằng cách tiếp quản hàng hóa. Người mua phải chịu trách nhiệm về việc vô ý phá hủy, hư hỏng hoặc mất mát hàng hóa tại thời điểm nhận hàng hoặc thời điểm người mua có nghĩa vụ nhận hàng nhưng không vi phạm hợp đồng mua bán.

VI Rút khỏi hợp đồng

 1. Người mua đã giao kết hợp đồng mua bán ngoài doanh nghiệp của mình với tư cách là người tiêu dùng có quyền rút khỏi hợp đồng mua bán.
 2. Thời hạn rút khỏi hợp đồng là 14 ngày

-kể từ ngày nhận hàng,

-kể từ ngày nhận bàn giao hàng hoá cuối cùng, nếu đối tượng của hợp đồng là nhiều loại hàng hoá hoặc giao nhiều bộ phận.

-kể từ ngày nhận bàn giao hàng hoá đầu tiên, nếu đối tượng của hợp đồng là người giao nhận hàng hoá thường xuyên nhiều lần.

 1. Trong số những điều khác, người mua không thể rút khỏi hợp đồng mua bán:

-việc cung cấp dịch vụ, nếu chúng được hoàn thành với sự đồng ý trước của anh ta trước khi hết thời hạn rút khỏi hợp đồng và người bán đã thông báo cho người mua trước khi giao kết hợp đồng rằng trong trường hợp đó anh ta không có quyền rút khỏi hợp đồng,

-về việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, giá cả phụ thuộc vào sự biến động của thị trường tài chính độc lập với ý chí của người bán và có thể xảy ra trong thời gian rút khỏi hợp đồng,

-về việc cung cấp đồ uống có cồn, có thể được giao chỉ sau ba mươi ngày và giá của chúng phụ thuộc vào những biến động trên thị trường tài chính không phụ thuộc vào ý muốn của người bán,

-về việc giao hàng hóa đã được sửa đổi theo ý muốn của người mua hoặc cho người của họ,

-cung cấp hàng hóa dễ hư hỏng, cũng như hàng hóa đã bị trộn lẫn với các hàng hóa khác sau khi giao hàng,

-giao hàng hóa trong một bao bì đã đóng, mà người mua đã lấy ra khỏi bao bì và vì lý do vệ sinh nên không thể trả lại,

-phân phối bản ghi âm hoặc video hoặc chương trình máy tính nếu nó đã vi phạm cả bản gốc của chúng

-cung cấp báo, tạp chí định kỳ,

-giao nội dung kỹ thuật số, nếu nội dung đó không được phân phối trên một phương tiện hữu hình và được giao với sự đồng ý trước của người mua trước khi hết thời hạn rút tiền và người bán đã thông báo cho người mua trước khi giao kết hợp đồng rằng trong trường hợp đó anh ta không quyền rút khỏi hợp đồng,

-trong các trường hợp khác được quy định tại § 1837 của Bộ luật Dân sự.

 1. Để tuân thủ thời hạn rút tiền, người mua phải gửi bản sao kê rút tiền trong thời gian rút tiền.
 2. Để rút khỏi hợp đồng mua bán, người mua có thể sử dụng mẫu đơn rút tiền do người bán cung cấp. Việc rút tiền từ hợp đồng mua bán sẽ được người mua gửi đến email hoặc địa chỉ giao hàng của người bán được quy định trong các điều khoản và điều kiện này. Người bán sẽ xác nhận ngay với người mua về việc nhận được mẫu đơn.
 3. Người mua đã rút khỏi hợp đồng có nghĩa vụ trả lại hàng hóa cho người bán trong vòng 14 ngày kể từ ngày rút khỏi hợp đồng cho người bán. Người mua chịu các chi phí liên quan đến việc trả lại hàng hóa cho người bán, ngay cả khi hàng hóa không thể được trả lại do bản chất của chúng qua đường bưu điện thông thường.
 4. Nếu người mua rút khỏi hợp đồng, người bán sẽ trả lại cho anh ta ngay lập tức, nhưng không muộn hơn 14 ngày kể từ ngày rút khỏi hợp đồng, tất cả các khoản tiền, bao gồm cả chi phí giao hàng, mà anh ta đã nhận được từ anh ta, theo cách tương tự. Người bán sẽ chỉ trả lại số tiền đã nhận cho người mua theo cách khác nếu người mua đồng ý và nếu anh ta không phải chịu thêm chi phí.
 5. Nếu người mua đã chọn khác với phương thức giao hàng rẻ nhất mà người bán đưa ra, thì người bán sẽ hoàn trả cho người mua chi phí giao hàng với số tiền tương ứng với phương thức giao hàng rẻ nhất được cung cấp.
 6. Nếu người mua rút khỏi hợp đồng mua bán, người bán không có nghĩa vụ phải trả lại số tiền đã nhận cho người mua trước khi người mua giao hàng hoặc chứng minh rằng mình đã gửi hàng cho người bán.
 7. Người mua phải trả lại hàng hóa cho người bán không bị hư hại, không bị mài mòn và không bị nhiễm bẩn và nếu có thể, còn nguyên bao bì. Người bán có quyền đơn phương đặt ra quyền bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa so với quyền được hoàn lại giá mua của người mua.
 8. Người bán có quyền rút khỏi hợp đồng mua bán do bán hết hàng, không có hàng hoặc khi nhà sản xuất, nhập khẩu, cung cấp hàng hóa bị gián đoạn việc sản xuất, nhập khẩu hàng hóa. Người bán sẽ ngay lập tức thông báo cho người mua qua địa chỉ email được chỉ định trong đơn đặt hàng và gửi lại trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo rút khỏi hợp đồng mua tất cả các khoản tiền, bao gồm cả chi phí giao hàng nhận được từ anh ta theo hợp đồng, theo cách tương tự hoặc theo cách thức đã chỉ định bởi người mua.

VII. Trách nhiệm hàng hóa bị lỗi

 1. Người bán đảm bảo sản phẩm hàng hóa không bị lỗi, hỏng khi đến tay người nhận hàng. Cụ thể, người bán chịu trách nhiệm về hàng hóa lỗi hỏng với người mua tại thời điểm nhận hàng:

-hàng hoá có các đặc điểm do các bên thoả thuận và trong trường hợp không có thoả thuận, có các đặc điểm do người bán hoặc nhà sản xuất mô tả hoặc người mua mong đợi liên quan đến bản chất của hàng hoá và trên cơ sở quảng cáo của họ,

-hàng hóa phù hợp với mục đích mà người bán đã nêu để sử dụng hoặc loại hàng hóa này thường được sử dụng,

-hàng hoá tương ứng về chất lượng hoặc kiểu dáng với mẫu hoặc kiểu đã ký hợp đồng, nếu chất lượng hoặc kiểu dáng được xác định theo mẫu hoặc kiểu đã ký hợp đồng,

-hàng hóa có số lượng, kích thước, trọng lượng phù hợp và đảm bảo yêu cầu của quy định của pháp luật.

 1. Người bán có nghĩa vụ đối với việc thực hiện có sai sót ít nhất là trong phạm vi các nghĩa vụ đối với hoạt động bị lỗi của nhà sản xuất vẫn còn. Mặt khác, người mua có quyền thực hiện quyền đối với khuyết tật xảy ra trong hàng tiêu dùng trong vòng hai mươi bốn tháng kể từ khi nhận hàng.
 2. Nếu theo quy định của pháp luật khác, thời hạn sử dụng của hàng hóa được ghi trên hàng hóa được bán, trên bao bì của chúng, trong hướng dẫn kèm theo hàng hóa hoặc trong quảng cáo, thì các quy định về đảm bảo chất lượng sẽ được áp dụng. Bằng cách đảm bảo chất lượng, người bán cam kết rằng hàng hóa sẽ phù hợp để sử dụng cho mục đích thông thường trong một thời gian nhất định hoặc chúng sẽ giữ nguyên các đặc tính thông thường của chúng. Nếu người mua đã chỉ trích người bán một cách đúng đắn về khuyết tật của hàng hóa, thời hạn thực hiện các quyền phát sinh từ việc thực hiện bị lỗi hoặc thời hạn bảo hành không còn trong thời hạn mà người mua không thể sử dụng hàng hóa bị lỗi.
 3. Các quy định nêu trong đoạn trước của Điều khoản và Điều kiện sẽ không áp dụng đối với hàng hóa được bán với giá thấp hơn cho một khuyết tật mà giá thấp hơn đã được thỏa thuận, hao mòn do sử dụng bình thường, đối với hàng hóa đã qua sử dụng có khuyết tật tương ứng. mức độ sử dụng hoặc hao mòn của hàng hoá khi được người mua tiếp quản, hoặc nếu nó theo bản chất của hàng hoá. Quyền thực hiện có khiếm khuyết không thuộc về người mua, nếu trước khi tiếp nhận hàng hóa đó có khuyết tật hoặc do chính người mua gây ra khuyết tật.
 4. Trong trường hợp có sai sót, người mua có thể gửi khiếu nại đến người bán và yêu cầu:

-đổi lấy hàng mới,

-sửa chữa hàng hóa,

-chiết khấu hợp lý so với giá mua,

-rút khỏi hợp đồng.

 1. Người mua có quyền rút khỏi hợp đồng:

-nếu hàng hóa có khiếm khuyết nghiêm trọng,

-nếu anh ta không thể sử dụng nó đúng cách do sự tái phát của lỗi hoặc các khuyết tật sau khi sửa chữa,

-trong trường hợp số lượng lớn hơn các khuyết tật của hàng hóa.

 1. Về cơ bản là một hành vi vi phạm hợp đồng mà bên bị vi phạm đã biết hoặc lẽ ra phải biết tại thời điểm giao kết hợp đồng mà bên kia sẽ không giao kết hợp đồng nếu họ thấy trước hành vi vi phạm.
 2. Trong trường hợp một sai sót có nghĩa là một vi phạm hợp đồng nhỏ (bất kể khiếm khuyết đó có thể khắc phục được hay không thể khắc phục được), người mua có quyền loại bỏ khiếm khuyết hoặc một khoản chiết khấu hợp lý trên giá mua.
 3. Nếu một khiếm khuyết có thể khắc phục được xảy ra nhiều lần sau khi sửa chữa (thường là yêu cầu thứ ba cho cùng một khiếm khuyết hoặc một yêu cầu thứ tư cho các khuyết tật khác nhau) hoặc hàng hóa có nhiều khuyết tật (thường có ít nhất ba khuyết tật đồng thời), người mua có quyền yêu cầu bồi thường giảm giá mua, đổi hàng hoặc rút khỏi hợp đồng.
 4. Khi khiếu nại, người mua có nghĩa vụ thông báo cho người bán biết mình đã chọn quyền nào. Việc thay đổi lựa chọn mà không có sự đồng ý của người bán chỉ có thể được thực hiện nếu người mua đã yêu cầu sửa chữa một khuyết tật chứng tỏ là không thể sửa chữa được. Nếu người mua không kịp thời lựa chọn quyền của mình trong trường hợp vi phạm hợp đồng trọng yếu, thì người mua có các quyền tương tự như trong trường hợp vi phạm hợp đồng nhỏ.
 5. Nếu không thể sửa chữa hoặc thay thế hàng hoá, khi rút khỏi hợp đồng, người mua có thể yêu cầu hoàn lại toàn bộ giá đã mua.
 6. Nếu người bán chứng minh được rằng người mua đã biết về khuyết tật của hàng hóa trước khi tiếp quản hoặc do chính họ gây ra thì người bán không có nghĩa vụ phải thực hiện yêu cầu của người mua.
 7. Người mua không thể yêu cầu hàng giảm giá vì lý do hàng đó được giảm giá.
 8. Người bán có nghĩa vụ chấp nhận khiếu nại tại bất kỳ cơ sở nào có thể chấp nhận khiếu nại, hoặc tại văn phòng hoặc địa điểm kinh doanh đã đăng ký. Người bán có nghĩa vụ cấp cho người mua văn bản xác nhận về thời điểm người mua thực hiện quyền, nội dung khiếu nại là gì và phương thức xử lý khiếu nại mà người mua yêu cầu, cũng như xác nhận về ngày và cách thức xử lý khiếu nại, bao gồm xác nhận sửa chữa và thời hạn, hoặc văn bản biện minh. bác bỏ khiếu nại.
 9. Người bán hoặc nhân viên được anh ta ủy quyền sẽ quyết định khiếu nại ngay lập tức, trong những trường hợp phức tạp trong vòng ba ngày làm việc. Khoảng thời gian này không bao gồm thời gian thích hợp với loại sản phẩm hoặc dịch vụ cần thiết để đánh giá lỗi chuyên môn. Các khiếu nại, bao gồm cả việc loại bỏ các khuyết tật, phải được giải quyết ngay lập tức, không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày khiếu nại, trừ khi người bán và người mua đồng ý về một thời hạn dài hơn. Việc hết thời hạn này một cách vô ích được coi là vi phạm hợp đồng nghiêm trọng và người mua có quyền rút khỏi hợp đồng mua bán. Thời điểm yêu cầu bồi thường được coi là thời điểm xảy ra việc thể hiện ý chí của người mua (thực hiện quyền từ việc thực hiện có khiếm khuyết) đối với người bán.
 10. Người bán thông báo bằng văn bản cho người mua về kết quả khiếu nại.
 11. Quyền thực hiện có khiếm khuyết không thuộc về người mua, nếu người mua biết trước khi tiếp nhận vật đó có khuyết tật, hoặc nếu người mua tự gây ra lỗi.
 12. Trong trường hợp khiếu nại chính đáng, người mua có quyền hoàn trả các chi phí phát sinh có mục đích liên quan đến khiếu nại. Người mua có thể thực hiện quyền này từ người bán trong vòng một tháng sau khi hết thời hạn bảo hành, nếu không thì tòa án không phải cấp quyền đó.
 13. Người mua có quyền lựa chọn phương thức khiếu nại.
 14. Quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết về các quyền phát sinh từ việc thực hiện bị lỗi được điều chỉnh bởi Mục 1914 đến 1925, Mục 2099 đến 2117 và Mục 2161 đến 2174 của Bộ luật Dân sự và Đạo luật số 634/1992 Coll., Về Người tiêu dùng Sự bảo vệ.
 15. Các quyền và nghĩa vụ khác của các bên liên quan đến trách nhiệm bồi thường khuyết tật của người bán do thủ tục khiếu nại của người bán quy định.

VIII. Chuyển

 1. Các Bên ký kết có thể chuyển tất cả các thư từ bằng văn bản cho nhau bằng thư điện tử.
 2. Người mua gửi thư từ cho người bán đến địa chỉ email được chỉ định trong các điều khoản và điều kiện này. Người bán gửi thư từ cho người mua đến địa chỉ email được chỉ định trong tài khoản khách hàng của họ hoặc trong đơn đặt hàng.

+ Dữ liệu cá nhân

+ Tất cả thông tin bạn cung cấp trong sự hợp tác của chúng tôi đều được bảo mật và chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó như vậy. Trừ khi bạn cho phép chúng tôi bằng văn bản để làm như vậy, chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích thực hiện theo hợp đồng, ngoại trừ địa chỉ email mà thông tin liên lạc thương mại có thể được gửi đến, vì điều này được pháp luật cho phép trừ khi Bạn từ chối. Những thông tin liên lạc này chỉ có thể liên quan đến hàng hóa tương tự hoặc có liên quan và có thể bị hủy đăng ký bất kỳ lúc nào theo cách đơn giản (bằng cách gửi thư, email hoặc bằng cách nhấp vào liên kết trong giao tiếp thương mại). Địa chỉ email sẽ được lưu giữ cho mục đích này trong thời hạn 3 năm kể từ khi ký kết hợp đồng cuối cùng giữa các bên.

 1. Thông tin chi tiết hơn về bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể được tìm thấy trong Chính sách quyền riêng tư TẠI ĐÂY
 1. Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án
 1. Cơ quan Thanh tra Thương mại Séc, có văn phòng đăng ký tại Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, địa chỉ Internet: https://adr.coi.cz/cs, chịu trách nhiệm về- tòa án giải quyết các tranh chấp của người tiêu dùng phát sinh từ hợp đồng mua bán. Nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến tại http://ec.europa.eu/consumers/odr có thể được sử dụng để giải quyết tranh chấp giữa người bán và người mua theo thỏa thuận mua bán.
 2. Trung tâm Người tiêu dùng Châu Âu Cộng hòa Séc, có văn phòng đăng ký tại Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, địa chỉ Internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz là đầu mối liên hệ theo Quy định (EU) số 524/2013 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 21 tháng 5 năm 2013 về việc giải quyết các tranh chấp của người tiêu dùng trực tuyến và sửa đổi Quy định (EC) số 2006/2004 và Chỉ thị 2009/22 / EC (Quy định về giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trực tuyến).
 3. Người bán được quyền bán hàng hóa trên cơ sở giấy phép thương mại. Việc cấp phép thương mại được thực hiện trong phạm vi thẩm quyền của cơ quan cấp phép thương mại có liên quan. Ở một mức độ hạn chế, Cơ quan Thanh tra Thương mại Séc cũng giám sát việc tuân thủ Đạo luật số 634/1992 Coll., Về Bảo vệ Người tiêu dùng.

IX Quy định thức

 1. Tất cả các thỏa thuận giữa người bán và người mua với luật pháp của Cộng hòa Séc. Nếu mối quan hệ được thiết lập bởi hợp đồng mua bán có yếu tố quốc tế thì các bên đồng ý rằng mối quan hệ đó được điều chỉnh bởi luật của Cộng hòa Séc. Điều này không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng phát sinh từ các quy định pháp lý ràng buộc chung.
 2. Trong mối quan hệ với người mua, người bán không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc ứng xử nào theo nghĩa của các điều khoản của điều khoản § 1826. e) của Bộ luật Dân sự.
 3. Tất cả các quyền đối với trang web của người bán, đặc biệt là bản quyền đối với nội dung, bao gồm bố cục trang, ảnh, phim, đồ họa, nhãn hiệu, biểu trưng và các nội dung và yếu tố khác, thuộc về người bán. Nghiêm cấm sao chép, sửa đổi hoặc sử dụng trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web mà không có sự đồng ý của người bán.
 4. Người bán không chịu trách nhiệm về các lỗi do sự can thiệp của bên thứ ba vào cửa hàng trực tuyến hoặc do việc sử dụng trái với mục đích của nó. Khi sử dụng cửa hàng trực tuyến, người mua không được sử dụng các quy trình có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cửa hàng và không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào có thể cho phép anh ta hoặc các bên thứ ba can thiệp hoặc sử dụng phần mềm hoặc các thành phần khác tạo nên cửa hàng trực tuyến và sử dụng cửa hàng trực tuyến lưu trữ, hoặc các bộ phận hoặc phần mềm của nó theo cách có thể trái với mục đích hoặc mục đích của nó.
 5. Người mua chịu rủi ro về sự thay đổi hoàn cảnh theo nghĩa của § 1765 khoản 2 Bộ luật Dân sự.
 6. Hợp đồng mua bán, bao gồm các điều kiện kinh doanh, được người bán lưu trữ dưới dạng điện tử và không thể truy cập được.
 7. Từ ngữ của các điều khoản và điều kiện có thể được thay đổi hoặc bổ sung bởi người bán. Quy định này không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong thời gian hiệu lực của phiên bản điều khoản và điều kiện trước đó.
 8. Kèm theo các điều khoản và điều kiện là một mẫu đơn rút khỏi hợp đồng.